ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร"

บุคคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
ข้าราชการ

นางสาวนพัตสลา จันทร์มา
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
นางณฤดี ว่องประชานุกูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
นางปวีณา หงส์ศุภางค์พันธ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
นางสุกฤตา จิตอนุกูล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวบุปผา บัลลังค์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
นางสาวสุภาพร กาญจนภูสิต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาวกิติมา แก้วดี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
นายฉัตรนรินทร์ อายุยืน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาวฉัตรลดา ภู่จามรี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

นางสาววิไลลักษณ์ เสยชนิทฐ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวจารุณี รัศมีโชติ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสุจินดา อุไรพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาววัลลภา จีนตุ้ม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวน้ำฝน วังอินทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวพุฒิประเสริฐ กำแพงทอง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวยุพิณ หนูหา
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 นางสาวโสภิต วงษ์เปี่ยม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวปริศนา ช่อชิต 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาวนวพร สุขศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นางสาววรรณนิสา ทัดเหว่า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
นายไพสิฐ อบเชย
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 

เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวสุรีพร จันดาหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาววรรณี เรือนนุช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิตรลดา สีลา
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวเสาวลี ศรีพล
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย
และพนักงานจัดเก็บเอกสาร
 
นายประยูร เฮงราย
พนักงานขับรถยนต์
นายสาธิต ยามเย็น
พนักงานขับรถยนต์
นายสราวุฒิ เปลี่ยนน้อย
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐกิตติ์ สมสุข
พนักงานขับรถยนต์
 นายศุภกิจ พุ่มจำปา
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นางณุภามาส กะนีจิตร
 พนักงานทำความสะอาด
 

 
 
Fon Size fontsizes fontsizem fontsizel

 

ระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-1856 โทรสาร 0-3232-6007 อีเมล์ [email protected]
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768 pixel